Schitterend licht
Praktijk voor Journey therapie
Innerlijke groei en bewustwording

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Astrid van den Nieuwenhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Astrid van den Nieuwenhof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen.

-          Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Astrid van den Nieuwenhof is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Astrid van den Nieuwenhof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Astrid van den Nieuwenhof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Gegevens m.b.t. levensgeschiedenis, (geloof)overtuiging, etnische afkomst, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, bijzondere levensgebeurtenissen, strafrechtelijke situaties, (eerdere) relaties, sociale en maatschappelijke situatie. Dit alles voor zover het van toepassing is voor de begeleiding.

Uw persoonsgegevens worden door Astrid van den Nieuwenhof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar (wettelijke verplichting).

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Astrid van den Nieuwenhof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Astrid van den Nieuwenhof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Astrid van den Nieuwenhof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Maximaal 20 jaar, na beëindiging van de behandel overeenkomst.

-          Wettelijk is er een verplichte minimale bewaartermijn voor

o   Financiële gegevens van 7 jaar

o   Behandelgegevens van 15 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden.  

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Astrid van den Nieuwenhof bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          Ik test en evalueer regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Bij minderjarigen hebben de ouders inzage in de persoonsgegevens, tenzij tot die gegevens, waarvan ik acht dat deze ten nadele van het kind of de begeleiding zouden zijn.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Astrid van den Nieuwenhof

Hazelhoenhof 13

5672 VE  Nuenen

06-55101089

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.schitterenlicht.nl

Nederlandse Vereninging van Journey Practitioners

Deze verklaring is  zoveel mogelijk overgenomen van de NVJP en daardoor ook gecontroleerd.  Dit om zo duidelijk mogelijk te zijn voor uw recht op privacy. Ook kunt u altijd contact opnemen met de NVJP indien er vragen of opmerkingen zijn omtrent deze verklaring.   WWW.NVJP.NL

nvjp.png

© 2009 - 2017. All rights reserved.